Oznake činova

Hrvatske kopnene vojske

Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Protuzračne obrane

Hrvatske ratne mornarice

Znak Oružanih snaga Republike Hrvatske

Oznake ustrojstvenih cjelina /
Ministarstva Obrane i OSRH

ZapovjedniŠtva grana

Vojne Školske ustanove

B R A N I T E LJ I  H R V A T S K I
Sjetimo se dana kad smo rekli svjetu svima
Hrvatska je naša domovina
sve smo za nju dali i za nju se borili
zar se tako lako sve zaboravi
Život teče, vrijeme prolazi
sjetimo se devedesetih
prijatelja starih nema nisu s nama tu
otišli su braneć Hrvatsku
Nekima smo još i danas broj
i neznaju oni što je krvav boj
nismo više tako važni na nas ne misle
njih ne bude noću devedesete
REFREN
Ponosno smo tada stali
za Hrvatsku sve smo dali
bili smo i ostali
Branitelji Hrvatski
Sjetite se dana kad smo rekli svijetu, svima
Hrvatska je naša domovina
Pobjede smo skupo platili
životima naših najdražih
s njima mi smo davne snove tad ostvarili
Hrvatsku smo oslobodili
REFREN
Ponosno smo tada stali
za Hrvatsku sve smo dali
bili smo i ostali
Branitelji Hrvatski

  zapovjednik zbora       zapovjednik bojne        zapovjednik satnije       zapovjednik voda       zapovjednik desetine

Odlikovanja i medalje/
Odlikovanja

Odlikovanja se dodjeljuju hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama:

 1. Za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne i suverene republike Hrvatske
 2. Za zasluge i doprinose u oživotvorenju hrvatske državotvorne ideje, za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinose na određenom području ili djelatnosti
 3. Za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u posebnim okolnostima u miru

Odlikovanja Republike Hrvatske po važnosnom slijedu, jesu:


- Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

- Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom

- Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

- Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

- Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

- Red kneza Branimira s ogrlicom

- Red kneza Domagoja s ogrlicom

- Red Nikole Šubića Zrinskog

- Red Bana Jelačića

- Red Petra Zrinskog

- Red Krste Frankopana

- Red Ante Starčevića

- Red Stjepana Radića

- Red danice Hrvatske s likom Marka Marulića

- Red danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića

- Red danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića

- Red danice Hrvatske s likom Nikole Tesle

- Red danice Hrvatske s likom Franje Bučara

- Red danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske

- Red danice Hrvatske s likom Antuna Radića

- Red hrvatskog križa

- Red hrvatskog trolista

- Red hrvatskog pletera

- Spomenica domovinskog rata

- Spomenica domovinske zahvalnosti

- Hrvatska državna nagrada

MEDALJE
Medalje se dodjeljuju pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske za sudjelovanje u određenim vojno.redarstvenim operacijama, te pojedincima za iznimne pothvate.

- Medalja za sudjelovanje u operaciji "Bljesak"

- Medalja za sudjelovanje u operaciji "Ljeto '95"

- Medalja za sudjelovanje u operaciji "Oluja"

- Medalja za iznimne pothvate u održavanju ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te zaštiti života građana i imovine

Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske

Odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske dodjeljuju se hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova:

 • za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne i suverene Republike Hrvatske,
 • za zasluge i doprinose u oživotvorenju hrvatske državotvorne ideje, za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinose na određenom području ili djelatnosti,
 • za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opas­nosti ili u posebnim okolnostima u miru te za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga i osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Odlikovanja i priznanja dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske na temelju ustavnih ovlasti, a iznimno ih dodjeljuje Hrvatski sabor, i to predsjedniku Republike. Odlikovanja i priznanja određena su Zakonom o odlikovanjima i priznanjima iz 1995. godine, a posebna pitanja, kao što su postupak podnošenja poticaja za dodjelu odlikovanja i priznanja, postupak primitka stranog odlikovanja i priznanja, način nošenja i isticanja odlikovanja, razmjena odlikovanja, uručenje, oduzimanje, izgled i tehnička izvedba svakog odlikovanja, izgled i opis isprave o dodjeli te druga pitanja, uređena su Pravilnikom o odlikovanjima i priznanjima.

Hrvatska odlikovanja do 1995

Prvi propis koji je uređivao pitanje hrvatskih odlikovanja bila je Uredba o odličjima za ratne zasluge ("Narodne novine", br. 6/1992.), koju je donio predsjednik Republike 10. siječnja 1992. godine. Uredba je stupila na snagu 7. veljače 1992. godine, a Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća 13. veljače 1992. godine donio je Odluku o potvrdi Uredbe sa zakonskom snagom koju je donio predsjednik Republike Hrvatske.

Uredbom su ustanovljena odličja za ratne zasluge Republike Hrvatske, nadležnost i postupak njihove dodjele i oduzimanja, te prava i obveze njihovih nositelja. Odličja za vojne zasluge mogla su biti dodijeljena državljanima Republike Hrvatske te stranim državljanima. Uredbom su ustanovljena sljedeća odličja:

 1. Orden kralja Tomislava,
 2. Orden hrvatskog zavjeta,
 3. Orden Zrinskog i Frankopana,
 4. Orden za junaštvo kneza Domagoja,
 5. Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskog
 6. Domovinska kolajna.

Prema ovoj Uredbi nije dodjeljeno niti jedno odlikovanje (odličje), budući da je ista stavljena izvan snage u lipnju iste godine.

Dana 9. lipnja 1992. godine predsjednik Republike donio je Ukaz o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/1992.), kojeg je Sabor RH donio na skupnoj sjednici svih Vijeća 4. lipnja 1992. godine.

Ovaj Zakon ustanovio je tri područja zasluga:

1. za zasluge u uspostavi, promicanju i obrani hrvatske države ustanovljeni su:

 • Orden kralja Tomislava,
 • Orden kralja Petra Krešimira IV.,
 • Orden kralja Dmitra Zvonimira,
 • Orden kneza Trpimira i Orden kneza Branimira.

2. za zasluge u promicanju i obrani hrvatske državotvorne ideje, hrvatske kulture, znanosti i gospodarstva ustanovljeni su:

 • Orden Hrvatskog zavjeta,
 • Orden Hrvatskog križa,
 • Orden Ante Starčevića,
 • Orden Stjepana Radića,
 • Orden Marka Marulića,
 • Orden Ruđera Boškovića,
 • Orden Danice Hrvatske,
 • Orden Jurja Julija Klovića,
 • Orden Franje Lovrića,
 • Orden Katarine Zrinske,
 • Orden Bogoslava Šuleka,
 • Orden Nikole Tesle.

3. za ratne i vojne zasluge u obrani Republike Hrvatske ustanovljeni su:

 • Orden bana Josipa Jelačića,
 • Orden Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana,
 • Orden Nikole Šubića Zrinskoga,
 • Orden kneza Domagoja,
 • Spomenica domovinskog rata 1990 - 1992.

Prema ovom Zakonu dodijeljeno je nekoliko Ordena kralja Tomislava, Ordena kneza Trpimira i Ordena Danice Hrvatske. Orden Danice Hrvatske tada je bio jedinstveni orden jednoga stupnja (nije se dijelo na stupnjeve). Nositelji ovih ordena uživaju jednaka prava kao i nositelji veleredova odnosna redova prema sadašnjem sustavu.

Zbog određenih nejasnoća pristupilo se izradbi novoga zakona. Naime, postojale su nejasnoće glede međusobnog ranga odlikovanja, neusklađenost sa uobičajnim europskim standardima, kao i nejasnoća kome pripada naslov viteza (člankom 1. bilo je propisano da se nositeljima određenih ordena može dodijeliti i pravo na naslov viteza Republike Hrvatske). Jedan od razloga bilo je i nedonošenje provedbenih propisa.

Zakon iz 1992. godine prestao je važit stupanjem na snagu novog Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojeg je Sabor donio 10. ožujka 1995. godine.

1. Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Velered kralja Tomislava.jpg civilno da
 • djelovanje na uspostavi suverene RH, za izniman doprinos njezinu međunarodnom ugledu i položaju te za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Hrvatske i njihove zemlje.
poglavari država
2. Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom Velered kraljice Jelene.jpg civilno
vojno
da 1. doprinos međunarodnom ugledu i položaju RH
2. izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti RH, izgradnji i napretku RH te za izniman doprinos razvitku odnosa RH i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima
3. izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji OSRH te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama OSRH
1. dostojanstvenici, visoki državni dužnosnici i čelnici međunarodnih organizacija
2. hrvatski i stranim predsjednici parlamenata i vlada
3. vojnim zapovjednicima OSRH
3. Velered kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom Velered kralja Petra Krešimira IV.jpg
4. Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom Velered kralja Dmitra Zvonimira.jpg civilno da
 • izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti RH, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju
visoki hrvatski i strani vjerski dostojanstvenici te visoki dužnosnici
5. Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom Red kneza Trpimira.jpg civilno da
 • izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom ugledu RH, za izgradnju RH i razvitak odnosa RH i drugih zemalja
hrvatski i strani ministrima i drugi visoki dužnosnici
6. Red kneza Branimira s ogrlicom Red kneza Branimira.jpg civilno da
 • osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnog položaja i ugleda RH i njezina odnosa s drugim državama
dužnosnici i djelatnici u tijelima državne vlasti, čelnici diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija akreditiranih u RH
7. Red kneza Domagoja s ogrlicom Red kneza Domagoja.jpg civilno
vojno
da
 • pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
hrvatski i strani državljani te postrojbe i druge ustrojstvene jedinice OSRH i MUP-a
8. Red Nikole Šubića Zrinskog Red Nikole Šubića Zrinskog.jpg vojno da
 • junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru
hrvatski i strani državljani te postrojbe i druge ustrojstvene jedinice OSRH i MUP-a
9. Red bana Jelačića Red Bana Jelačića.jpg vojno ne
 • iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama OSRH, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama OSRH
dužnosnici, časnici i zapovjednici postrojbi
10. Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana
s pozlaćenim pleterom i s posrebrenim pleterom
Red Petra Zrinskog (pozlaćeni).jpg
Red Petra Zrinskog (posrebreni).jpg
civilno
vojno
da
 • s pozlaćenim pleterom: dodjeljuje se poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
 • posrebrenim pleterom: dodjeljuje se nestalim u tijeku domovinskog rata
hrvatski i strani državljani
11. Red Ante Starčevića Red Ante Starčevića.jpg civilno da
 • doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države
hrvatski i strani državljani
12. Red Stjepana Radića Red Stjepana Radića.jpg civilno da
 • zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava i razvitak hrvatskog naroda
hrvatski i strani državljani
13. Red Danice hrvatske
13.1. s likom Marka Marulića Red danice Hrvatske (Marko Marulić).jpg civilno da
 • osobite zasluge za kulturu
hrvatski i strani državljani
13.2. s likom Blaža Lorkovića Red danice Hrvatske (Blaž Lorković).jpg
 • osobite zasluge za gospodarstvo
13.3. s likom Ruđera Boškovića Red danice Hrvatske (Ruđer Bošković).jpg
 • osobite zasluge za znanost
13.4. s likom Nikole Tesle Red danice Hrvatske (Nikola Tesla).jpg
 • osobite zasluge za izumiteljstvo
13.5. s likom Franje Bučara Red danice Hrvatske (Franjo Bučar).jpg
 • osobite zasluge za šport
13.6. s likom Katarine Zrinske Red danice Hrvatske (Katarine Zrinski).jpg
 • osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih vrijednosti
13.7. s likom Antuna Radića Red danice Hrvatske (Antun Radić).jpg
 • osobite zasluge za prosvjetu
14. Red hrvatskog križa Red hrvatskog križa.jpg vojno da
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pri tom bili i teško ranjeni
hrvatski i strani državljani
15. Red hrvatskog trolista Red hrvatskog trolista.jpg vojno
civilno
da
 • osobite zasluge za RH stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru
hrvatski i strani državljani
16. Red hrvatskog pletera Red hrvatskog pletera.jpg vojno
civilno
da
 • osobiti doprinos razvitku i ugledu RH i dobrobiti njezinih građana
hrvatski i strani državljani
17. Spomenica domovinskog rata Spomenica domovinskog rata.jpg vojno da
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci HV-a ili na drugi djelatni način
hrvatski i strani državljani
18. Spomenica domovinske zahvalnosti
jedinstveno odlikovanje u četiri vida za razdoblje od 5, 10, 15, 20 i više godina
Spomenica domovinske zahvalnosti.jpg vojno
civilno
ne
 • časnu i uzornu službu
hrvatski državljani

Sadašnja odlikovanja [uredi]

Odlikovanja Republike Hrvatske propisana su Zakonom o odlikovanjima i priznanjima ("Narodne novine", br. 20/95., 57/06. i 141/06.), donesenim 1995. godine, s dvijema izmjenama 2006. godine. Prema Zakonu hrvatska su odlikovanja podjeljena na veleredove, redove i spomenice. Zakon dopušta mogućnost stupnjevanja unutar pojedinog velereda i reda ovlašćujući predsjednika Republike da to pitanje uredi pravilnikom.

Zakon je u članku 6. ustanovio važnosni slijed odlikovanja. Odlikovanja Republike Hrvatske, po važnosnom slijedu, jesu: